دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22034/ijts.2021.246871

اکبر میرزانژاد جویباری؛ اویس رضوانیان


بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو(مورد مطالعه: داروهای تایید شده در جهت درمان بیماری کرونا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ijts.2022.251857

معصومه آینه؛ یعقوب محمودیان


پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی ایران و عوامل تعیین‌کننده مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ijts.2022.549208.3606

پریسا یعقوبی منظری؛ علی‌اکبر خسروی‌نژاد؛ علیرضا امینی؛ سپهر قاضی‌نوری


بررسی شاخص های تنوع شرکای تجاری ایران و کشورهای آسیایی در تجارت جهانی: رویکرد شبکه های پیچیده وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ijts.2022.550724.3616

محمدرضا لعلی؛ سعید دائی کریم زاده؛ فرزاد کریمی


نقش استراتژی رهبری هزینه و تمایز بر ریسک شرکت با تاکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ijts.2022.554331.3652

سید حسام وقفی؛ سید احسان حسینی؛ فاطمه کشوری


ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ijts.2022.554856.3655

مسعود باقری قهفرخی؛ فرزاد کریمی؛ مصطفی رجبی؛ سید محمدرضا داودی


بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ijts.2022.555537.3667

حسین اصغرپور؛ صادق رضایی؛ داود حمیدی رزی؛ منصور حیدری