دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ijts.2022.554856.3655

مسعود باقری قهفرخی؛ فرزاد کریمی؛ مصطفی رجبی؛ سید محمدرضا داودی


صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ijts.2022.560911.3702

بهنام نعمتی؛ فرزاد کریمی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سید محمدرضا داودی


ارائه الگوی تحلیل رفتار خرید شرکت‌های فعال در مجتمع‌ فولاد مبارکه در انتخاب تأمین‌کنندگان خارجی بر اساس ریسک‌های زنجیره تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ijts.2022.562626.3724

علیرضا زمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی محقر


طراحی مدل ساختاری استراتژیک کسب وکارهای کوچک و نوپا با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ijts.2022.563125.3730

محمد حسین کبگانی؛ حمید شاهبندرزاده


دینامیک رفتاری قدرت بازار و نوسانات قیمت در زنجیره بازاریابی محصولات باغی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/ijts.2022.560627.3697

مجتبی برزگر دوین؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی