تعداد مقالات: 337
30. مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

دوره 20، شماره 78، بهار 1395، صفحه 1-28

سعید کرباسیان؛ سید مصطفی رضوی؛ حسین صفری


31. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 1-34

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغر پور؛ اوین خضری


32. تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی

دوره 21، شماره 82، بهار 1396، صفحه 1-32

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی


33. بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 1-21

صدیقه عطرکار روشن؛ شمس الله شیرین بخش؛ صبا منهاجی


34. اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری

دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحه 1-30

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحاقی گرجی


35. تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE

دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 1-34

حسن ولی‌بیگی؛ کاظم یاوری؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


36. تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی


39. سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380

دوره 22، شماره 87، تابستان 1397، صفحه 1-34

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ زهره فراست؛ لیلا مومنی


40. ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر

دوره 22، شماره 88، پاییز 1397، صفحه 1-45

منصور مولائی پور؛ محمد لطفعلی‌پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ احمد صباحی


43. بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 90، بهار 1398، صفحه 1-32

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان


44. تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری

دوره 23، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 1-30

خیزران روستایی شلمانی؛ زهرا میلا علمی


45. عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی

دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 1-20

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمود هاشمی تبار