موضوعات = آثار سیاستهای پولی،‌مالی و ارزی بر بخش بازرگانی، صنعت و معدن
تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 1-34

حسن ولی‌بیگی؛ کاظم یاوری؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران

دوره 20، شماره 80، آذر 1395، صفحه 23-43

احمد تشکینی؛ حسن حیدری؛ افسانه شفیعی