کلیدواژه‌ها = پتانسیل تجاری / همگرایی منطقهای / مدل جاذبه / دادههای پانل
تعداد مقالات: 1