کلیدواژه‌ها = صنعت لبنیات / مدل های مزیت سنجی / مدل های تصمیم گیری چند معیاره / فرآیند تحلیل سلسله مراتبی / تاکسونومی عددی