کلیدواژه‌ها = مناقصه / قیمت گذاری / قیمت گذاری مناقصه ای / استراتژی برد / مدیریت تهیه پیشنهاد/ قیمت گذاری پیشنهاد/ احتمال برنده شدن / عدم اطمینان / بررسی فنی- مالی پیشنهاد مناقصه گران / قیمت نرمالایز شده براساس کیفیت / سود مورد انتظار / مدیریت ریسک/ قیمت سقف و کف