کلیدواژه‌ها = ه مپیوند یهای منطق های / موفقیت / رتبه بندی / مرکوسور / اتحادیه اروپا / آس هآن / نفتا / سادک / اکو / سارک
ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب

دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 211-236

محمدرضا عابدین مقانکی؛ احمد اخوی؛ مسعود کمالی‌اردکانی؛ میترا رحمانی