کلیدواژه‌ها = جهان یشدن / اشتغال / شبکه عصبی GMDH / شاخص جهان یشدن / تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر
اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران

دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 143-174

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم مهدوی؛ مهدی احراری؛ بیتا صابری