کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی صنایع فرهنگی / رشد اقتصادی استانهای ایران / گشتاورهای تعمیمیافته
اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 24، شماره 94، فروردین 1399، صفحه 231-258

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح اله تاری؛ احمد جعفری صمیمی