کلیدواژه‌ها = بازاریابی / نهادهای مالی / مسئولیت حرفهای / نمایندگی / نهاد اصیل / نهاد تبعی / بازار اوراق بهادار
سنجۀ حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار

دوره 24، شماره 94، فروردین 1399، صفحه 177-203

ابراهیم عبدی‌پورفرد؛ محمد صادقی