کلیدواژه‌ها = انتخاب تامینکننده چندهدفه پایدار / فاکتورهای اقتصادی / اشتغال / اثرات زیستمحیطی / روش محدودیت اپسیلون
مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 141-166

البرز حاجی خانی؛ محمد خلیل زاده؛ سید جعفر سجادی