کلیدواژه‌ها = مسائل مکانیابی-مسیریابی / محصولات فاسدشدنی / مسائل چندهدفه / پنجره زمانی نرم / روش فراابتکاری NSGA-II
تعداد مقالات: 1