کلیدواژه‌ها = کانالهای بازاریابی / استراتژیهای بازاریابی / بازاریابی چندکاناله / فرایند تحلیل شبکهای فازی / تاپسیس
طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 55-80

حسین دیده خانی؛ هرمز مهرانی؛ فرناز بدیعی؛ عارفه یوسفی کمیجانی