کلیدواژه‌ها = مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا/ سازمان جهانی تجارت/ آزادسازی تجاری/ تعادل نش/ تغییرات معادل هیکسی
اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 131-168

رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری؛ مرتضی بکی حسکویی؛ محمد حسن زارع