نویسنده = فخرالدین اصغری‌آقمشهدی
عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد

دوره 16، شماره 61، اسفند 1390، صفحه 189-209

فخرالدین اصغری‌آقمشهدی؛ پری‌ناز جلیل‌پور


حق باز فروش کالا (مطالعه تطبیقی)

دوره 15، شماره 57، اسفند 1389، صفحه 183-207

فخرالدین اصغری‌آقمشهدی؛ رضا زارعی