نویسنده = ابوالفضل شاه‌آبادی
تعداد مقالات: 9
3. تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه

دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 89-122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هانیه ارغند


5. تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی


6. تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان

دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 103-134

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مرضیه صالحی


7. تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحه 31-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدکاظم نظیری؛ مرتضی نعمتی


8. اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب

دوره 20، شماره 78، بهار 1395، صفحه 93-124

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ سارا ساری‌گل


9. تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77

دوره 19، شماره 76، پاییز 1394، صفحه 115-150

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری؛ هانیه ثمری