نویسنده = ابوالفضل شاه‌آبادی
تعداد مقالات: 12
1. تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هدا بنیادی


2. تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ میر علی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


3. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

دوره 25، شماره 100، مهر 1400، صفحه 53-77

10.22034/ijts.2021.246904

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ مریم ابراهیمی؛ علی مرادی


6. تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 89-122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هانیه ارغند


8. تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی


9. تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 103-134

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مرضیه صالحی


10. تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 31-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدکاظم نظیری؛ مرتضی نعمتی


11. اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 93-124

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ سارا ساری‌گل


12. تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77

دوره 19، شماره 76، آذر 1394، صفحه 115-150

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری؛ هانیه ثمری