نویسنده = حسن ولیان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی)

دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 21-54

حسن ولیان؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهران اروئی؛ معصومه صمدی