نویسنده = فرناز بدیعی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی

دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 55-80

حسین دیده خانی؛ هرمز مهرانی؛ فرناز بدیعی؛ عارفه یوسفی کمیجانی