نویسنده = ابوالفضل معصوم‌زاده
نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 139-184

ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمدرضا سعادت؛ ابوالفضل معصوم‌زاده


استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی

دوره 14، شماره 55، شهریور 1389، صفحه 109-150

وحید ناصحی‌فر؛ محمدرضا سعادت؛ ابوالفضل معصوم‌زاده؛ محمد احمدی