نویسنده = مرضیه صالحی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان

دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 103-134

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مرضیه صالحی