نویسنده = مقصود امیری
سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 67-94

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری


بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 1-22

مقصود امیری؛ جمشید صالحی؛ مصطفی اختیاری؛ سیدحسین رضوی