نویسنده = مقصود امیری
تعداد مقالات: 2
2. سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی

دوره 21، شماره 82، بهار 1396، صفحه 67-94

علیرضا تفرشی مطلق؛ لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری